Az elégikus nemes, Berzsenyi Dániel

AZ ELÉGIKUS NEMES, BERZSENYI DÁNIEL


I. „Klasszikus formában romantikus lélek”

a. élete
   - "Klasszikus formában romantikus lélek." (Horvát János)
   - indulása: Kemenesalja
   - 7 év a soproni líceumban
   - katonaként indul, de otthagyja a szolgálatot
   - Niklán telepedik le
   - felesége: Dukai Takács Zuzsanna
   - ő a "niklai remete" : teljesületlen élet, félbeszakadt akarások
   - titokban ír → életformája ellentétben áll  költői becsvágyával
   - magányos, kedélye borús

b. költői keretei
   - 1803-ban Kis János biztatja művei megjelentetésére
   - 2-szer jár Pesten - találkozik: Szemere Pállal, Kölcseyvel, Vitkoviccsal)
   - fontos keret: Kölcseyvel való vitája
   - terméketlen költő: 137 mű
            → legtöbb vers 1803 és 1813 között DE! nem datálja az alkotásokat
   - Kazinczy az ódaköltő posztját jelöli ki neki, de ő elégikus költő is!


II. Az elégikus Berzsenyi

   - 1804 és 1808 közötti művek
   - életállapotából, magányosságából eredő versek
   - romantikus jegyek:
                      - eszményi teljesség utáni vágy
                      - érzelmi túlfűtöttség
                      - a személyesség szerepe megnő
                      - metaforahasználat szerepe nő


III. Levéltöredék barátnémhoz
http://www.youtube.com/watch?v=10qs-pW2NVc

   - becsapós cím
               → nem töredék, hanem zárt kompozíció
               → nem a barátnéhoz szóló levél, hanem a lírai én önmagára reflektál
   - létösszegző vers
   - téma: falusi elvonultság, lelki társtalanság
      1. vsz.: episztolának indul, de magára vált
      2. vsz.: helyzetkép a költőről; diófa = önmaga metaforája
      3-4. vsz.: visszarévedés a fiatalságra
      5. vsz.: "Életem képe ez"; öt soros a strófa → romantikus költészeteszmény


IV. Közelítő tél
http://www.youtube.com/watch?v=JraBbtot0eM

   - 1804 és 1808 között; eredeti cím: Az ősz
   - könnyen követhető, logikus gondolatfűzés: pictura+absztrakció+sententia
   - létösszegző vers
   - aszklapiádészi strófa
   - durva őszi táj = évszak + ifjúság elvesztése + kiábrándító niklai környezet
   1-3. vsz.: tagadásra fordított idill
                  negatív festés
                  múltat varázsolja idillivé
                  ellentétek: múlt és jelen; élet és gyász; öröm és homály
   4. vsz.: látványtól a filozófiai általánosításig : "idő elrepül"
   5-6. vsz.: önmagára vonatkoztatja az általános következtetéseket
   lezárás: elmúlt ifjúság siratása