A reformáció

A REFORMÁCIÓ


Mi a reformáció fogalma és jelentősége?

       Reformáció – a keresztény katolikus egyház és élet megújítása az evangélium szellemében

      Reform – újjáformálás szóból

       Mi volt a baj az egyházzal?

      Világias élet, a hagyományos erkölcsiségtől való eltávolodás

      Túlzott hatalom és vagyon, politikai ügyekkel való foglalkozás

      Kiüresedés, az eredeti krisztusi tanítások elferdülése

       Milyen hatása volt a reformációnak a történelemre?

      Egyházszakadás – kereszténység megtisztulása

      Az egyház világi hatalmának megkérdőjelezése

      Kulturális fejlődés – szabad gondolkodás az egyházban és így azon kívül is.


A reformáció kezdete

       Fényűző reneszánsz pápák, hatalmas építkezések Rómában

       Német egyházfők hiteleinek törlesztése

       X. Leó pápa – Szent Péter bazilika –pénz kell

       Német földön  búcsút hirdettek – búcsúcédulák

       Luther Márton összefoglalta kifogásait Wittenberg  95 pont, 1517 vitairat


      Luther tanításai

  1. Egyedül Isten kegyelméből üdvözülünk, hit által és nem érdemeink szerint
  2. Nincs szükség búcsúcédulákra
  3. Nincs szükség gyónásra
  4. Nincs szükség egyházi vagyonra
  5. Egyházi birtokok világi kézbe adását követelte (szekularizáció)
  6. Követelte a két szín alatti áldozást
  7. Követelte az anyanyelvi igehirdetést – lefordította németre a Bibliát
  8. Az igazság mércéje egyedül a Szentírás, ami nincs benne az nem igaz – egyházi hagyomány elutasítása.
  9. Pápa hatalma nem Istentől való
  10. Szerzetesség,  7 szentség – elutasítva, csak két szentség van (keresztség, Úrvacsora).


Luther fellépésének következményei

       Pápa, Császár egyaránt elutasítja, eretneknek bélyegzik kiátkozzák

       Észak német fejedelmek védelmükbe veszik (Bölcs Frigyes – Wartburg)

       Rohamosan terjedt az új hit – katonai szövetség

       Vallásháború – 1555 Augsburgi vallásbéke

      Akié a föld azé a vallás – fejedelmek szabad vallás választása

       Új vallás értelmezők: Münzer Tamás – anabaptisták

      Vagyonközösség, állam ellenes – parasztháború

      Svájci reformáció,  antitrinitáriusok


A svájci reformáció

       Zwingli Ulrich és Kálvin János

       Kálvin francia menekült, Genf prédikátora lett

      Teológiai akadémiát alapított

       Tanításai (Institutio): „ A keresztény vallás tanítása”

      Egyszerű szegény egyház – fehér fal, nincs kép

      Közös ima, éneklés, prédikáció

      Predestináció Isten eleve elrendelte, hogy az ember üdvösségre vagy kárhozatra jut, cselekedetektől függetlenül.

      Isten elrendelése az ember életén meglátszik – siker Isten a kiválasztás jele.

      Polgári erények: munka, vagyonszerzés, közösség szolgálata

      Egyházi hierarchia elvetése – önkormányzatiság elve

      Gyülekezet az alapegység két vezetője: lelki – a prédikátor + világi felügyelő a presbiter

        Szentháromságtagadókkal összetűz – Szervét Mihály megégetése


Az reformált hit terjedése

       A reformációból több egyház is kinőtt

       Luther – evangélikusok

       Kálvin – reformátusok

       Összefoglalva: protestánsok

       Több évszázados harc a katolikusokkal a hívekért

       Könyvnyomtatás – anyanyelvű Biblia, röpirat

       Nyomtatott kották, zenekultúra

       Iskola hálózat – műveltség általános növekedése