A kereszténység születése, a keresztény vallás

A KERESZTÉNYSÉG SZÜLETÉSE, A KERESZTÉNY VALLÁS


    Hol alakult ki a keresztény vallás?

       Palesztina – zsidó nép otthona – A Római Birodalom része

       Több kis királyság, akik elismerik Róma hatalmát – a zsidó nép elutasítása ellenére

       Zsidó vallás – a keresztény vallás kiinduló pontja

       Egyistenhívő – a zsidóság Isten kiválasztott népe

      Templom – Jeruzsálemben a kultusz központja

      Messiás – a zsidó nép megváltója a rabságból

                   az Ószövetségben, Isten ígérete nyomán várják

                A Messiás-várás a római elnyomás miatt fokozódott

                A görög kultúrával való érintkezés tágította a zsidók világképét – pl. az üdvözülés kérdésében


    A vallásalapító

       A názáreti Jézus

       Keresztelő János megjelenése

      A Megváltó közeli eljöveteléről tanított

      A megtisztulás jeleként a  Jordán folyó vizébe merítette híveit (keresztelt)

       Jézus Názáretben jelent meg és a megváltást hirdette – a zsidóknak ígért Megváltó

       Nevének jelentése:

        Jézus = szabadító, Krisztus = Messiás (fölkent)

       Evangéliumok – életének és halálának eseményei (Máté, Márk, Lukács, János írták)


 Jézus tanításai

  1. Szeretet Isten felé
  2. Szeretet az embertársaink felé
  3. Elveti a kapzsiságot, vagyonszerzést
  4. Elveti a gyűlöletet, erőszakot
  5. Elveti a képmutató Istentiszteletet
  6. Hirdeti az üdvözülést az őt követőknek
  7. Hirdeti a feltámadást a halálból


     Jézus élete és halála

       Példát mutat életével arra, mit vár el Isten az emberektől

       Hívei száma egyre nőtt

       Pontius Pilatus helytartó, a zsidó főpapok kérésére, keresztre feszíttetve kivégeztette

       Hívei szerint harmadnapon feltámadt, igazolva korábbi tanításait, és bizonyítva isteni eredetét

  Tanítványai az apostolok, Péter vezetésével Krisztus követőinek (keresztényeknek) nevezték magukat, hirdették tanításait


    A kereszténység elterjedése - Pál apostol munkája

       Kereszténység kezdetben zsidó szekta

       Pál tanításai fordulatot hoznak

      1. A megváltás megtörtént a kereszthalállal

      2. Aki hisz ebben üdvözül

      3. A gazdagok is üdvözülhetnek éppen ezért

      4. A nem zsidó népeknek is szól az üdvözülés

       Pál hatása

      Az új vallás kibékült az államhatalommal és a társadalmi renddel

      Minden ember számára nyitott vallás lett

      A zsidók nagy része ezért elutasította


    Az egyház kialakulása

       Keresztény közösségek, gyülekezetek alakultak

       Vezetőjük a püspök (episzkoposz) lett

       Segítői a presbiterek voltak, belőlük alakult ki a papság

       Kialakult az EGYHÁZ = a keresztény közösség irányító szervezete

       Hierarchia, szent rend, a felsőbbség feltétlen tisztelete uralja

       Állandósultak az ünnepek, szertartások

      Keresztelés, úrvacsora


      A korai egyházszervezet

        Metropolita – a terület legnagyobb városának püspöke

       Püspök (episzkoposz)

       Papság (klérus)

       Hívek (laikusok)

       Zsinat – a püspökök gyűlése, ahol a hit kérdéseiről tanácskoznak és döntenek

       Megtagadták a régi római isteneket és a császárkultuszt – vértanúk tömegei

       A keresztények száma tovább nőtt

      Példaadás, részvét, túlvilági élet reménye


    A kereszténység további szerepe

       Római Birodalomban elterjedt

       A keresztény üldözések nem értek el célt

      A kereszténység megbékélt a társadalmi különbségekkel

       Constantinus császár 313-ban: Milanói rendelet

      Szabad vallásgyakorlat a keresztényeknek

      Az új vallás összekötő kapoccsá vált a Birodalomban

       325-ben első egyetemes zsinat, Nicea

      Szentháromság-tan elfogadása – dogma

      A dogma (egyetemes hitelv) tagadása- eretnekség

      Arianus eretnekség elítélése, majd üldözése

       391-ben Theodosius államvallássá tette