A reneszánsz kultúra és világkép; irodalmi vonatkozások

A RENESZÁNSZ KULTÚRA ÉS VILÁGKÉP; IRODALMI VONATKOZÁSOK

I. MI az a reneszánsz?

a. körvonalak
   - tart: XIV. század - XVI. század közepe
   - művészettörténeti korszak és korstílus
   - fr. renaissance = 'újjászületés'
   - az antikvitáshoz fordul vissza
   - DE! időben és térben elérő megjelenés és kibontakozás

b. szemlélet
   - kp.-ban: az ember mint önmagát kibontakoztató személyiség
                   + világi élet
                   + természet
   - esztétikájának központjában: természet utánzása
   - a művészi felfogás kp.-i elvei: harmónia, arányosság, eszményítés


II. A reneszánsz KIALAKULÁSA

   - alapja: a kibontakozó gazdasági, társadalmi fejlődés
   - vezető szerep jut az észak-itáliai városállamoknak (Firenze!)
   - jellemző: városiasodás, virágzó kereskedelem
                                  ↓
                   polgárság megjelenése
                    - értékváltás (fejlődés élményének megjelenése)
   → evilági felé fordul a figyelem (ennek folytatható mintája: antikvitás)


III. A HUMANIZMUS

a. gyökerei, filozófiája
   - a kor legfontosabb szellemi áramlata + tudományos magatartás
   - program a skolasztikus merevséggel szemben
  - alapja: szövegalapú érdeklődés, antik szövegek szövegkritikai vizsgálata (latin nyelvtan, helyesírás, retorika, mitológia, drámaírók stb.)
   - első hullám: latin érdeklődés; második hullám: görög nyelv előretörése
   - vizsgálódás kiterjesztése a Bibliára és az egyházatyákra is
   - nincs törekvés az antik írók és a teológiai elméletek egybeötvözésére
   - tudományos szövegkritikai módszer kidolgozása
   - fontos: stílus, műforma, elegancia, világosság
   - erény: klasszikus idézetek, mitológiai utalások

b. a humanista embereszmény
   - sokoldalúan képzett, érdeklődő
   - az élet minden területén tevékenyen helytáll
  -emberközpontú szemlélet: kiemelkedés a közösségből, amellett, hogy a klasszikus elődöket igyekeznek követni


IV. FILOZÓFIA ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNY

   - szövegalapú módszerek továbbterjednek a XV. század közepétől
→ világhoz, emberhez való újfajta viszony + gazd.-i, társ.-i változás
                                         ↓
        világról való tudás és hit viszonyának megváltozása
  
  .
   - újkori természettudományos gondolkodók:
                          Kopernikusz
                          Giordano Bruno    ≡ heliocentrikus világkép
                          Galilei
                          Kepler
   - a kor változásainak eszmei tükre: reformáció (Luther, 1517, Wittenberg)
             → a vallás szerepét erősíti DE! reneszánsz vonás: nyomdaalapítások
                                                                                        anyanyelvű Biblia
   - művelődést forradalmasítja:Gutenberg (szétszedhető ólombetű, rongypapír)


V. IRODALMI skicc

a. Itália : Petrarca (önmagába fordul; reménytelen szerelem; szonett; Daloskönyv)

b. Németalföld : Erasmus (keresztény és ókori filozófia összeegyeztetése; A balgaság dicsérete)

c. Franciaország : Montaigne (szkeptikus, szubjektív hang; jelige: "Mit tudom én"; Esszék)

d. Anglia : Morus (vallási toleranciát hirdet; általános boldogság, magántulajdon elvetése; Utópia)

+ színház: evilági témák megjelenése, anyagelvűség, hivatásos színészek
               műfajok például: iskoladráma, vitadráma stb.