A balladaíró Arany; korszakok, hatások, művek

A BALLADAÍRÓ ARANY; KORSZAKOK, HATÁSOK, MŰVEK


I. PÁLYAKÉP

   - magyar irod. egyik legjelentősebb életműve
   - saját kora epikáját tartotta nagyra DE! XX. sz. felfedezi a lírikust, mára egyenértékűnek értékeljük
   - egyszerre van jelen: eszmény és valóság összeegyeztethetetlensége
                                    személyiség és külvilág összefogására való törekvés
   1845-1849
          - Az elveszett alkotmány; Toldi; Petőfi hatása
   1851-1860 nagykőrösi korszak
          - előtérbe kerül a líra és a kisepikai ballada
          - ön- és nemzeti azonosságvesztés tragikus élménye
          - rezignált, lemondó szemlélet
   1860-1877
          - irodalomszervező évek, Pesten él; Kisfaludy Társ. igazgatója
          - alig van jelentős lírai mű ekkor
          - szerkesztő, kritikus
   1877-1882 Őszikék
          - lírai művek, balladák
          - öregség, halál közelsége, a végső nyugalom vágya
          - jellemző hang: önirónia, csendes derű
          - sok személyes reflexió a mindennapokra, részletekre
                    pl. A lepke

II. BALLADAKÖLTÉSZETE

   - a műballada a XVIII. sz. szülötte
   - romantikus műfaj
   - kisepikai, de lírai és drámai elemekkel
   - általában tragikus téma
   - lényeg kiemelése, sűrítés, fordulatra összpontosít → homályosság, szaggatottság
   - kp.-i szerep a drámaiságnak jut
   - kihagyásos, hézagos cselekményvezetés
   - fontos: lelkiséget is feltáró párbeszéd
              → gyakori síkváltás, és nézőpontváltás → feszültség
   - tárgyi motívumok, természeti jelenségek metaforikussága jell.

III. CSOPORTOSÍTHATÓSÁG

a. korszakok szerint
   1845-49 Szőke Panni, Varró leányok
   1851-60 V. László, Ágnes asszony, A walesi bárdok
   1877-1882 Tengeri-hántás, Hídavatás, Vörös Rébék, Tetemre hívás

b. műfaji és hangnemi sajátosságok alapján
   népi - skót és erdélyi népballadákkal rokon (Ágnes asszony)
   drámai - síkváltásra, párbeszédre épül (V. László)
   históriás énekek hagyományaihoz köthető (Zách Klára)
   románcos (Rozgonyiné)
   kísértet-téma (Híd-avatás)
   anekdotikus (Pázmán lovag)

c. világkép, értékkommunikáció szerint
   • ősi, archaikus világképet újraalkotó
     - legenda, rege hősének, románc, krónikahagyományaihoz kapcs.
     - a lét a gondviselés által elrendezettnek tűnik
     - értékvilág kikezdhetetlen - hősiesség, erő, bátorság, hírnév
             pl. Mátyás anyja; Rozgonyiné

    • az elrendezettség felbomlik
      - harmonikus viszonyok helyébe: zsarnokság
           DE! a harmónia visszarendezéséért folytatott küzdelem sikeres
           pl. Szondi két apródja; A walesi bárdok; Ágnes asszony; Tetemre hívás

   • felbomlik az értékkommunikáció egyértelműsége, elszabadul a káosz
      - bizonytalanná válik az erkölcsi világnézet
      - meglazul bűn és bűnhődés okszerű kapcsolata
            pl. Tengeri-hántás; Híd-avatás; Vörös Rébék

IV. TENGERI_HÁNTÁS

   - Őszikék korszak balladája
   - magyar tárgyú és népi jellegű
   - tökéletesen szerkesztett: hídszerkezet ABA'
   - összetett elbeszélői helyzet: 2 elbeszélőt szerepeltet
                            első: csak az 1. és az utolsó vsz.-ban; keret
                            második: a közbülső 12 vsz. történetmondója
    → kereten belül első szólam = történet
                             második szólam = elbeszélő kiszólása
                                                                      ↓
                                                    mindig kimutat a történetből (utolsó előtti sorok)
                                    -egyszerre lehet kiszólás vagy a történet metaforikus ért.
           + ellenszólam mindig hézagot takar a történetben
   - elbeszélt történet: Dalos Eszti és Tuba Ferkó szerelme
   - elbeszélő és/vagy hallgatóság különféle reflexiói is megjelennek (szigor,
aggodalom, szánalom, együttérzés
   - utolsó közbevetés "Tizenkettőt ver Adonyban" egybemossa a történet és az
elbeszélés szintjét → hagyománytörténés
   - olvasható szerelmi történetként + tanító szándékú értelmezés is adott
   - ritmus: 2 háromütemű 11-es
                4 kétütemű 8-as
                aabbxb
   - beszélő nevek