A szabadságharc fordulópontjai

        Hagyományos portyázó lovasság a nagy csatákat elveszti.

A szécsényi országgyűlés

          1705-ben Szécsényben a magyarországi rendek rendi konföderációt (szövetséget) kötöttek,

          Rákóczit vezérlő fejedelmükké választották

          A fejedelem mellé szenátust rendeltek.

        Kancellária, Gazdasági Tanács, rézlibertás, állami manufaktúrák, merkantilizmus.

          A katonának álló jobbágyokat és közvetlen családtagjaikat mentesítették az állami és földesúri szolgáltatások alól.

          A kuruc sereg létszáma megközelítette a 70 000 főt.

          A vallási megosztottság enyhítése

          engedélyezték a három nagy felekezet szabad működését.

Az ónodi országgyűlés

          Sűrűsödő gondok közepette, 1707.

        Katonai helyzet nem javult, a parasztság elkedvetlenedett.

          A nemesség egy része is szembefordult a fejedelemmel.

        Ősi szabadságjogainak sérelme miatt.

          Az ellenzéket megfélemlítették, az országgyűlés megszavazta az adókat.

        A nemesekre is kivetették: közteherviselés.

          A rendek I. Józsefet (1705-1711) és a Habsburg-házat megfosztották trónjától

        a kuruc állam nemzetközi elismertetését reméltek

A katonai helyzet

          1708-ban a kuruc főerőket a császáriak (labancok) Trencsénnél legyőzték.

        Bódult seregoszlás, átállások

          A csata fordulópont a szabadságharc katonai történetében.

        Béri Balogh Ádám kölesdi győzelme sem ellensúlyozza

          A fejedelem a jobbágyságot a hajdúszabadság ígéretével akarta megnyerni.

        Sárospataki országgyűlés, 1708.

          1710 őszére a a szabadságharc Északkelet-Magyarországra (kiindulópontjára) szorult vissza.

        Pestis, a franciák békekötési terve, hiú remény az orosz cár megnyerésére 

Hol szenvedett döntő vereséget a kuruc sereg?

Szécsény

Trencsén

Romhány

Majtény

Miért fordult szembe a nemesek egy része Rákóczival?

rossz hadvezérnek tartották

a Habsburgok többet igértek

a rendi jogokat sértő rendeletek miatt

a vallási ellentétek kiéleződése miatt

Mi volt a szécsényi országgyűlés legfontosabb eredménye?

Rákóczi megszavaztatta az adókat

Rákóczit vezérlő fejedelemmé választották

a Habsburgokat megfosztották trónjuktól örök időre

bevezették a közteherviselést

Hogyan biztosította Rákóczi a jobbágyok részvételét a háborúban?

zsoldot fizetett nekik

mentesítette őket és családjukat a jobbágyi szolgáltatások alól a katonáskodás idejére

jobbágyfelszabadítást ígért nekik

a zsákmányból nagy részt biztosított nekik

Melyik országgyűlésen fosztották meg I. Józsefet a trónjától?

Szécsény

Ónod

Sárospatak

Szatmár