A magyar államigazgatás kiépülése

    A magyar államigazgatás kiépülése

       Királyi területi közigazgatás megteremtése

       Vármegye – Vár és hozzá tartozó terület

       Egész országot lefedte – folyamatosan épült ki

       Vármegye vezetője az ispán

      A király nevezte ki – akaratának végrehajtója

      Bíráskodott

      Beszedte a királyi jövedelmeket

      Vezette a megye haderejét (várjobbágyok)

       A vármegyerendszer vezetője az udvarban a királyi udvar bírája – a nádorispán

      A király utáni első világi méltóság

Ki következett méltóságban a király után?

kalocsai érsek

nádorispán

országbíró

megyésispán

Mi nem a nádorispán funkciója?

az ispánok felettese

a király utáni második méltóság

a királyi udvar bírája

az egyházszervezet ellenőre

Mi a vármegye a 11.században?

egy királyi vár és a felügyelete alatt álló terület

várak szövetsége

egy várhoz tartozó katonai egység

határvédelmi feladatot ellátó terület

Mi nem az ispán feladata?

bíráskodás

megyei hadak vezetése

helyi végrehajtó hatalom

megyei szabadok érdekképviselete

Ki a vármegye vezetője?

király

nádor

ispán

várjobbágy