Csoportosíthatóság

III. CSOPORTOSÍTHATÓSÁG

a. korszakok szerint
   1845-49 Szőke Panni, Varró leányok
   1851-60 V. László, Ágnes asszony, A walesi bárdok
   1877-1882 Tengeri-hántás, Hídavatás, Vörös Rébék, Tetemre hívás

b. műfaji és hangnemi sajátosságok alapján
   népi - skót és erdélyi népballadákkal rokon (Ágnes asszony)
   drámai - síkváltásra, párbeszédre épül (V. László)
   históriás énekek hagyományaihoz köthető (Zách Klára)
   románcos (Rozgonyiné)
   kísértet-téma (Híd-avatás)
   anekdotikus (Pázmán lovag)

c. világkép, értékkommunikáció szerint
   • ősi, archaikus világképet újraalkotó
     - legenda, rege hősének, románc, krónikahagyományaihoz kapcs.
     - a lét a gondviselés által elrendezettnek tűnik
     - értékvilág kikezdhetetlen - hősiesség, erő, bátorság, hírnév
             pl. Mátyás anyja; Rozgonyiné

    • az elrendezettség felbomlik
      - harmonikus viszonyok helyébe: zsarnokság
           DE! a harmónia visszarendezéséért folytatott küzdelem sikeres
           pl. Szondi két apródja; A walesi bárdok; Ágnes asszony; Tetemre hívás

   • felbomlik az értékkommunikáció egyértelműsége, elszabadul a káosz
      - bizonytalanná válik az erkölcsi világnézet
      - meglazul bűn és bűnhődés okszerű kapcsolata
            pl. Tengeri-hántás; Híd-avatás; Vörös Rébék
Melyik nem tartozik Arany balladáinak műfaj-hangnem szerinti csoportosításába?

népies balladák

románcos balladák

regényes balladák

anekdotikus balladák

Melyik balladára jellemző, hogy benne az erkölcsi világnézet bizonytalanná válik?

Tengeri-hántás

Pázmán lovag

Zách Klára

A három közül melyik ballada íródott legkorábban?

Szőke Panni

A walesi bárdok

Vörös Rébék

Műfaji vonatkozása szerint melyik mű tekinthető románcosnak?

Híd-avatás

V. László

Rozgonyiné

Hányféle módon lehet csoportosítani Arany János balladáit?

2

3

4