Az elégikus nemes, Berzsenyi Dániel

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Az elégikus nemes, Berzsenyi Dániel

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mely eszmerendszert összegzi Berzsenyi munkássága?

felvilágosodás

humanizmus

romantika

Ki volt Berzsenyi felesége?

Dukai Takács Judit

Dukai Takács Johanna

Dukai Takács Zsuzsanna

Kivel folytat hosszú évtizedekig tartó polémiát Berzsenyi?

Vörösmarty Mihály

Kölcsey Ferenc

Kazinczy Ferenc

Mit jelent a recenzió kifejezés?

idézet

átdolgozás

kritika

Mely érzés Berzsenyi költészetének legnagyobb ihletője?

a költői érvényesülés vágya

forradalmi hevület

szellemi társtalanság

Ki mondta Berzsenyiről „klasszikus formában romantikus lélek”?

Kis János

Horvát János

Arany János

Ki fedezi fel Berzsenyi asztalfióknak írt verseit?

Arany János

Kis János

Horvát János

Kivel nem találkozhatott Berzsenyi?

Szemere Pál

Kölcsey Ferenc

Petőfi Sándor

Mely város nem köthető Berzsenyi életútjához?

Eger

Sopron

Pest

Hogyan nevezik Berzsenyit az irodalomban?

niklai remete

egri remete

széphalmi remete

Kihez szól a Levéltöredék barátnémhoz?

feleségéhez, Dukai Takács Zsuzsannához, házasságuk előtt.

Berzsenyi képzeletbeli kedveséhez

Berzsenyihez saját magához

Mi az episztola?

sírfelirat

nagy elődeit utánzó költő, eredeti tehetség nélkül

költői levél

hősköltemény

A Levéltöredék barátnémhoz c. versben mi adja a töredékes jelleget?

A vers vége lezáratlannak hat.

Az utolsó versszak egyel több sorból áll a többinél.

Valójában nem töredék, hanem teljes kompozíció.

Hiányzik az eleje.

Minek a metaforája a diófa a Levéltöredék barátnémhoz c. versben?

az imádott, de el nem érhető nőé

a természeté

magáé a költőé

Mi az a létösszegző vers?

a művész történelmi helyzetének értelmezése

a művésznek a világ létezéséről alkotott gondolatai

a művész saját egyéniségfejlődésének értelmezése

Hogyan jellemezhető a Levéltöredék barátnémhoz szerkezete?

Keretes

Lineáris

Töredékes

A klasszicizmus nagyobb költői szabadságot enged, mint a romantika.

Igaz

Hamis

Hány fő részből épül fel a Közelítő tél szerkezete?

4

2

3

1

Mely ellentétek keltenek feszültséget a Közelítő tél c. versben? (Három helyes válasz!)

jelen - múlt

fény - sötétség

város - vidék

élet - gyász

Melyik két műfaj jellemző a klasszicizmusra? (Két helyes válasz!)

szentencia

piktúra

szabad vers

absztrakció

A Közelítő tél eredeti címe statikus állapotot sugallt.

Hamis

Igaz

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!