A reformáció

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A reformáció

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mit nem támadott Luther a katolikus egyházban az alábbiak közül?

főpapság fényűző életét

vagyonát

missziós tevékenységét

politikai hatalmát

Mi volt a reformáció hatása az egyház életére?

liberális elvek megjelenése

pápai hatalom bukása

a vallásos élet visszaszorulása

megtisztulási folyamat kezdete

Mi a reformáció?

a német nemzeti egyház létrehozásának igénye

új felfogása a régi vallási tanonak

a kereszténység megújítása az evangélium szellemében

a pápai hatalom megerősítésének eszméje

Melyik országból származott Kálvin János?

Svájc

Franciaország

Hollandia

Németország

Ki nem protestáns igehirdető az alábbiak közül?

Luther Márton

Bölcs Frigyes

Kálvin János

Zwingli Ulrik

Milyen új elvet vezetett be Kálvin az egyházszervezet irányításába?

teljhatalmú prédikátorok

rendszeres püspöki ellenőrzés a gyülekezetben

választott világi gondnokok ellenőrzése

egyszerű hívők is kiszolgáltathatják a szentségeket

Melyik város volt Kálvin működésének központja?

Basel

Zürich

Genf

Strassburg

Melyik országban nem terjedt el a protestantizmus az alábbiak közül?

Dánia

Írország

Hollandia

Magyarország

Kinek a követőit nevezik reformátusoknak?

Bölcs Frigyes

Szervét Mihály

Kálvin János

Zwingli Ulrik

Kinek a követőit nevezik evangélikusoknak?

Szervét Mihály

Zwingli Ulrik

Kálvin János

Luther Márton

Luther szerint egyedül honnan tudhatók a hitigazságok?

az apostoli hagyományból

a Bibliából

a pápai kinyilatkoztatásokból

a zsinati határozatokból

Mi az üdvözülés alapja Luther szerint?

a tízparancsolat betartása

egyedül Isten kegyelme a hit miatt

jó cselekedetek a földi életben

a gyónás utáni bűnbocsánat

Mi a búcsúcédula?

elbocsátó levél a szerzetességből

bűnbocsánatot garantáló irat

a mennyországba bebocsátást jelentő irat

önkéntes egyházi adomány nyugtája

Mi a szekularizáció?

egyház államosítása

egyházi vagyon világi kézbe adása

egyházi személyek világi alkalmazása

egyház és állam szétválasztása

Ki volt a pápa a reformáció kezdetén?

II. Gyula

X. Leó

VI. Sixtus

V. Márton

Melyik évben kezdődött a reformáció

1515

1617

1615

1517

Melyik városból indult el a reformáció?

Mainz

Wittenberg

Róma

Wartburg

Ki volt a reformáció elindítója?

Rotterdami Erasmus

Luther Márton

Szervét Mihály

Kálvin János

Mikor volt a vallásháborút lezáró augsburgi béke?

1565

1555

1517

1567

Kik voltak Luther politikai támaszai a reformáció során?

a német városok és gazdag polgárságuk

a császár és németországi hívei

a német fejedelmek többsége

az egyetemek

Mi volt az anabaptisták legfőbb követelése?

teljes vagyonközösség

német egységállam létrehozása

szekularizáció

főpapság kiirtása

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!