Kiegyezés – 1867

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Kiegyezés – 1867

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mi vonatkozott a nemzetiségekre a kiegyezési törvényben?

jogaikat garantálta

föderáció kialakítását irányozta elő

semmi érdemleges

a kiegyezés továbbfejlesztését helyezte kilátásba

Mi a kiegyezés legfőbb eredménye magyar szempontból?

polgári, belügyekben független állam jött létre

polgári, külügyekben független állam jött létre

rendi érdekeket támogató perszonálunió jött létre

független állam jött létre

Mi volt a legnagyobb gyengesége a kiegyezési törvénynek?

a nagyhatalmak nem fogadták el a megállapodást

bizonytalan jogi helyzetet teremtett a két fél között

a király bármikor felrúghatta a garanciák hiánya miatt

nem lehetett továbbfejleszteni a rendszer bukásának veszélye nélkül

Mi nem uralkodói jog a kiegyezés után?

hadsereg vezetése

törvény szentesítése

kormány kinevezése

törvényhozás

Mit jelent: dualista állam?

soközpontú

egyközpontú

központ nélküli

kétközpontú

Mi lett a kiegyezés után Magyarország államformája?

alkotmányos monarchia

rendi monarchia

abszolút monarchia

köztársaság

Mi a kiegyezés után létrejött állam neve?

Osztrák-Magyar Monarchia

Habsburg Birodalom

Ausztriai Császárság

Austro-Hungária

Melyik nem közös államügy a kiegyezés után?

hadügy

külügy

birodalmi pénzügy

magyar pénzügy

Ki volt a magyar politikai elit vezére a kiegyezés során?

Deák Ferenc

Tisza Kálmán

Teleki László

Kossuth Lajos

Mikor volt a kiegyezés?

1861

1868

1848

1867

Ki volt a király a kiegyezéskor?

V. Ferdinánd

I. Ferenc

Ferenc József

Ferenc Ferdinánd

Mi a kiegyezés lényege?

a Habsburg uralom feltétel nélküli elfogadása

a magyar-osztrák nép megbékélése

a magyarok és a Habsburg uralkodóház megbékélése

a magyar sérelmi politika feladása

Mi volt a Bach-rendszer lényege?

Bach Sándor helytartó diktatúrája

neoabszolutista Habsburg elnyomás

a magyarok és a Habsburg uralkodóház megbékélése

Bach Sándor kibékítési kísérlete a magyarok és a Habsburgok között

Mi a provizórium?

ideiglenesnek tekintett állapot, melyben visszatértek a neoabszolutizmushoz

a magyar érdekek mentén szervezett, de központosított uralom

nyílt diktatúra

előzetes megállapodás a császár és a magyarok között

Mi volt a magyar politikusok válasza a császár februári pátensére?

felirat formájában elutasítja az Országgyűlés

szervezkedés a szabadságharc újbóli megindítására

határozatban elutasítja az Országgyűlés

kiáltványban utasítják el Deák és köre

Milyen osztrák külpolitikai kudarc segítette elő a kiegyezés megindulását?

vereség az olasz háborúkban

vereség a balkáni háborúban

vereség a Krími háborúban

a német császári cím elvesztése

Mi indította el a tárgyalásokat az osztrák kormány és a magyar politikai vezetők között?

Solferino katonai kudarca

Deák Ferenc húsvéti cikke

Ferenc József amnesztia rendelete

Königgraetz katonai kudarca

Ferenc József alkotmányt adott népeinek. Milyen esemény kényszerítő hatására tette ezt?

Széchenyi István öngyilkossága utáni nyugtalanság

katonai kudarc Solferinonál

merényletkísérlet személye ellen

forradalom Bécsben

Miért kényszerült a kiegyezésre Ausztria?

mert Magyarországon keresztül vezetett az út a balkáni terjeszkedés felé

Oroszország fenyegető magatartása miatt

meggyengült a nagyhatalmi szerepe

Ferenc József tekintélyét helyre kellett állítani

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!