Kiegyezés – 1867

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Kiegyezés – 1867

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mi volt a magyar politikusok válasza a császár februári pátensére?

határozatban elutasítja az Országgyűlés

felirat formájában elutasítja az Országgyűlés

szervezkedés a szabadságharc újbóli megindítására

kiáltványban utasítják el Deák és köre

Miért kényszerült a kiegyezésre Ausztria?

Oroszország fenyegető magatartása miatt

Ferenc József tekintélyét helyre kellett állítani

meggyengült a nagyhatalmi szerepe

mert Magyarországon keresztül vezetett az út a balkáni terjeszkedés felé

Milyen osztrák külpolitikai kudarc segítette elő a kiegyezés megindulását?

vereség a balkáni háborúban

a német császári cím elvesztése

vereség az olasz háborúkban

vereség a Krími háborúban

Ferenc József alkotmányt adott népeinek. Milyen esemény kényszerítő hatására tette ezt?

Széchenyi István öngyilkossága utáni nyugtalanság

forradalom Bécsben

katonai kudarc Solferinonál

merényletkísérlet személye ellen

Mi a provizórium?

a magyar érdekek mentén szervezett, de központosított uralom

nyílt diktatúra

ideiglenesnek tekintett állapot, melyben visszatértek a neoabszolutizmushoz

előzetes megállapodás a császár és a magyarok között

Mi indította el a tárgyalásokat az osztrák kormány és a magyar politikai vezetők között?

Königgraetz katonai kudarca

Ferenc József amnesztia rendelete

Solferino katonai kudarca

Deák Ferenc húsvéti cikke

Mi lett a kiegyezés után Magyarország államformája?

alkotmányos monarchia

köztársaság

rendi monarchia

abszolút monarchia

Mi a kiegyezés után létrejött állam neve?

Ausztriai Császárság

Osztrák-Magyar Monarchia

Habsburg Birodalom

Austro-Hungária

Mi nem uralkodói jog a kiegyezés után?

hadsereg vezetése

kormány kinevezése

törvény szentesítése

törvényhozás

Mit jelent: dualista állam?

központ nélküli

egyközpontú

soközpontú

kétközpontú

Melyik nem közös államügy a kiegyezés után?

külügy

magyar pénzügy

birodalmi pénzügy

hadügy

Mikor volt a kiegyezés?

1868

1861

1867

1848

Ki volt a magyar politikai elit vezére a kiegyezés során?

Deák Ferenc

Teleki László

Tisza Kálmán

Kossuth Lajos

Ki volt a király a kiegyezéskor?

I. Ferenc

Ferenc Ferdinánd

V. Ferdinánd

Ferenc József

Mi a kiegyezés lényege?

a magyarok és a Habsburg uralkodóház megbékélése

a magyar sérelmi politika feladása

a magyar-osztrák nép megbékélése

a Habsburg uralom feltétel nélküli elfogadása

Mi volt a Bach-rendszer lényege?

Bach Sándor kibékítési kísérlete a magyarok és a Habsburgok között

neoabszolutista Habsburg elnyomás

Bach Sándor helytartó diktatúrája

a magyarok és a Habsburg uralkodóház megbékélése

Mi a kiegyezés legfőbb eredménye magyar szempontból?

polgári, külügyekben független állam jött létre

polgári, belügyekben független állam jött létre

független állam jött létre

rendi érdekeket támogató perszonálunió jött létre

Mi vonatkozott a nemzetiségekre a kiegyezési törvényben?

jogaikat garantálta

a kiegyezés továbbfejlesztését helyezte kilátásba

föderáció kialakítását irányozta elő

semmi érdemleges

Mi volt a legnagyobb gyengesége a kiegyezési törvénynek?

bizonytalan jogi helyzetet teremtett a két fél között

a király bármikor felrúghatta a garanciák hiánya miatt

nem lehetett továbbfejleszteni a rendszer bukásának veszélye nélkül

a nagyhatalmak nem fogadták el a megállapodást

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!