Kiegyezés – 1867

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Kiegyezés – 1867

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Mi a kiegyezés legfőbb eredménye magyar szempontból?

polgári, külügyekben független állam jött létre

polgári, belügyekben független állam jött létre

független állam jött létre

rendi érdekeket támogató perszonálunió jött létre

Mi volt a legnagyobb gyengesége a kiegyezési törvénynek?

nem lehetett továbbfejleszteni a rendszer bukásának veszélye nélkül

bizonytalan jogi helyzetet teremtett a két fél között

a nagyhatalmak nem fogadták el a megállapodást

a király bármikor felrúghatta a garanciák hiánya miatt

Mi vonatkozott a nemzetiségekre a kiegyezési törvényben?

semmi érdemleges

jogaikat garantálta

föderáció kialakítását irányozta elő

a kiegyezés továbbfejlesztését helyezte kilátásba

Mi volt a Bach-rendszer lényege?

Bach Sándor helytartó diktatúrája

a magyarok és a Habsburg uralkodóház megbékélése

Bach Sándor kibékítési kísérlete a magyarok és a Habsburgok között

neoabszolutista Habsburg elnyomás

Ki volt a király a kiegyezéskor?

I. Ferenc

Ferenc József

Ferenc Ferdinánd

V. Ferdinánd

Ki volt a magyar politikai elit vezére a kiegyezés során?

Deák Ferenc

Tisza Kálmán

Kossuth Lajos

Teleki László

Mi a kiegyezés lényege?

a Habsburg uralom feltétel nélküli elfogadása

a magyar sérelmi politika feladása

a magyar-osztrák nép megbékélése

a magyarok és a Habsburg uralkodóház megbékélése

Mikor volt a kiegyezés?

1867

1861

1848

1868

Mi a provizórium?

a magyar érdekek mentén szervezett, de központosított uralom

nyílt diktatúra

ideiglenesnek tekintett állapot, melyben visszatértek a neoabszolutizmushoz

előzetes megállapodás a császár és a magyarok között

Mi indította el a tárgyalásokat az osztrák kormány és a magyar politikai vezetők között?

Deák Ferenc húsvéti cikke

Solferino katonai kudarca

Ferenc József amnesztia rendelete

Königgraetz katonai kudarca

Mi volt a magyar politikusok válasza a császár februári pátensére?

kiáltványban utasítják el Deák és köre

szervezkedés a szabadságharc újbóli megindítására

határozatban elutasítja az Országgyűlés

felirat formájában elutasítja az Országgyűlés

Milyen osztrák külpolitikai kudarc segítette elő a kiegyezés megindulását?

vereség az olasz háborúkban

a német császári cím elvesztése

vereség a balkáni háborúban

vereség a Krími háborúban

Miért kényszerült a kiegyezésre Ausztria?

meggyengült a nagyhatalmi szerepe

mert Magyarországon keresztül vezetett az út a balkáni terjeszkedés felé

Oroszország fenyegető magatartása miatt

Ferenc József tekintélyét helyre kellett állítani

Ferenc József alkotmányt adott népeinek. Milyen esemény kényszerítő hatására tette ezt?

katonai kudarc Solferinonál

forradalom Bécsben

merényletkísérlet személye ellen

Széchenyi István öngyilkossága utáni nyugtalanság

Mi nem uralkodói jog a kiegyezés után?

kormány kinevezése

törvény szentesítése

törvényhozás

hadsereg vezetése

Mit jelent: dualista állam?

központ nélküli

kétközpontú

soközpontú

egyközpontú

Melyik nem közös államügy a kiegyezés után?

külügy

hadügy

birodalmi pénzügy

magyar pénzügy

Mi a kiegyezés után létrejött állam neve?

Habsburg Birodalom

Osztrák-Magyar Monarchia

Ausztriai Császárság

Austro-Hungária

Mi lett a kiegyezés után Magyarország államformája?

abszolút monarchia

köztársaság

rendi monarchia

alkotmányos monarchia

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!