Mária Terézia és II. József reformjai

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Mária Terézia és II. József reformjai

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Kik voltak II. József reformjainak legfőbb támaszai?

a katolikusok

a városi polgárság

az ifjú vidéki nemesek

a felvilágosult értelmiség

Mely rendeletét nem vonta vissza II. József a halálos ágyán az alábbiak közül?

közigazgatás átszervezéséről szóló rendelet

türelmi rendelet

nyelvrendelet

szerzetesrendekről szóló rendelet

Miért nem lehetett sikeres II. József reformpolitikája Magyarországon?

a magyar nemesek "fafejűek"

a király nem vette figyelembe a magyar jogokat és hagyományokat

a magyarok eleve minden Habsburgoktól jövő kezdeményezést elutasítottak

a király már a koronázáskor elvesztette tekintélyét

Hogyan hatott a nyelvrendelet Magyarországon?

általános ellenállást váltott ki

az értelmiség üdvözölte, a nemesek nem

általános tetszést aratott

a közvélemény nem törődött vele

Mi volt II. József eszményképe birodalmát illetően?

központosított föderatív állam

államok laza szövetsége

központosított, de kiváltságaikat megőrző államszövetség

központosított egységállam

Miért nevezték II. Józsefet kalapos királynak?

mert tették a fejére a Szent Koronát

mert úgy állt a fején a Szent Korona, mint egy kalap

mert igen "vaskalapos" király volt

mert mindig kalapot hordott

Mi lett Magyarországon az államnyelv II.József nyelvrendelete után?

német

latin

osztrák

magyar

Mit biztosított a türelmi rendelet?

jogot a szabad pártalapításra

nem katolikus keresztény felekezetek egyenjogúságát

időt arra, hogy megszokják a király új módszereit

jogot a jobbágyok felszabadítására

Mi volt a nyelvrendelet célja?

egységes nyelv bevezetésével közeledni az egységes birodalom eszméjéhez

a magyarok megalázása

Magyarország beolvasztásának első lépése

a német nép uralmának biztosítása a birodalom többi népe felett

Mi volt II. József jobbágy-rendeletének célja?

csökkenteni a jobbágyok terheit

csökkenteni a jobbágyok kiszolgáltatottságát

növelni a földesurak kötelezettségeit jobbágyaik irányában

növelni a társadalmi mobilitást

Mely vallást nem érintette a türelmi rendelet?

zsidó

görögkeleti

evangélikus

református

Mikor uralkodott II. József?

1780-1790

1785-1790

1780-1785

1774-1785

Mikor adták ki a Ratio Educationist?

1767

1768

1778

1777

Mi a Ratio Educationis?

Mária Terézia egészségügyi rendelete

II. József nyelvrendelete

II. József vallásügyi rendelete

Mária Terézia tanügyi rendelete

Miért jó az államnak az oktatás támogatása?

boldogabbak lesznek az állampolgárok

királyhű alattvalókat nevel

jobb lesz a polgárok erkölcse

jobb minőségű munkaerő jön létre általa, ami erősíti a gazdaságot

Ki az alábbiak közül a legnagyobb felvilágosult porosz király?

II. József

II. Frigyes

I. Frigyes

I. József

Mi az abszolutizmus?

a király teljhatalma az államügyek intézésében

a király és a nemesek közös kormányzása

a király megosztott hatalma az egyházzal

a király brutális nyílt diktatúrája

Miért vezet be reformokat egy felvilágosult uralkodó?

mert ez a korszellem

az állam megerősítése és az általános életszínvonal emelése végett

mert kikényszeríti tőle a lakossági elvárás

hatalma megerősítése végett

Mi a felvilágosult abszolutizmus?

a király bevonja a rendeket is a kormányzásba

abszolút felvilágosult uralom

a király a felvilágosult értelmiséget bízza meg a kormányzással

a király teljhatalmával a modernizációt igyekszik elérni

Mi az urbárium?

rendelet a kettős vámhatárról

rendelet a jobbágyok védelméről

rendelet az oktatásról

rendelet az egészségügyről

Hogyan védte meg a jobbágyokat Mária Terézia?

lehetővé tette a jobbágyi állapot elhagyását

biztosította a szabad költözést

eltörölte a jobbágyok adósságait

maximálta a földesúri szolgáltatásokat

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!