A kereszténység születése, a keresztény vallás

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A kereszténység születése, a keresztény vallás

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Ki lett a keresztények vezetője Jézus halála után?

Jakab

Júdás

Péter

Pál

Mi történt a Jézus halálát követő harmadnapon a keresztények szerint?

Jézus a mennybe ment

Jézus feltámadt a halálból

Pál csodás látomásban megtért

A Szentlélek leszállt rájuk

Kik végezték ki Jézust?

a zsidók

a rómaiak

a rómaiak a zsidó főpapok vádjaira

a zsidók a rómaiak kérésére

Mit jelent a keresztény szó?

Krisztus követője

az élet keresztjét hordozó

megkeresztelt

a kereszthalált önként vállaló

Ki volt a római helytartó Jeruzsálemben Jézus halálakor?

Julius Caesar

Pontius Pilatus

Palatinus

Augustus

Hogyan nevezik Jézus tanítványait másképpen?

apostolok

püspökök

evangelisták

esszénusok

Ki üdvözül Jézus tanítása szerint?

aki a tíz parancsolatot nem szegi meg

aki kereszténynek megtérít legalább egy embert

aki a törvényt betartja

aki Benne hisz

Mi a hívő ember legfontosabb tulajdonsága Jézus szerint?

szereti embertársát

szereti a családját

jó ember

szereti az Istent

Mit tanít Jézus a földi vagyonról?

hogy könnyebb a tevének átjutni a tű fokán, mint a gazdagnak üdvözülni

hogy nem lényeges kérdés

hogy minél többet kell belőle gyűjteni

hogy akadályozza a parancsolatok betartását

Mit ígér Jézus a benne hívőknek a halállal kapcsolatban?

hogy fájdalommentessé teszi a halált

semmit

hogy újjászülethetnek egy másik testben haláluk után

hogy feltámasztja őket a halálból

Mit jelent az, hogy Saulból Pál lett?

rómaiból zsidó lett

apostolból farizeus lett

keresztény üldözőből keresztény lett

zsidó helyett, római nevet vett fel

Mi a zsidók viszonya a keresztényekhez?

mindannyian elutasítják

nem érdekli őket az egész kérdés

a többség elutasítja, de többen megtérnek

próbálják befogadni Krisztus tanításait

Mi volt Pál új tanítása a szegénységről?

a gazdagok feltételekkel megválthatók

a szegényeket nem lehet megváltani

a megváltás egyaránt vonatkozik szegényre és gazdagra

a szegényeket fel kell emelni

Mi a keresztények viszonya a császári hatalommal?

harcot hirdetnek ellene

a császár istenítését leszámítva megbékélnek vele

feltétlenül követik a császár minden parancsát

elutasítják

Mit tanít Pál a pogányokról?

a megváltás nekik is szólt

a zsidó vallási parancsokat elfogadva lehetnek keresztények

ők elveszett emberek

ha meg is térnek, soha nem lesznek igazi keresztények

Melyik császár tette szabad vallássá a kereszténységet?

Nero

Constantinus

Theodosius

Augustus

Mi az egyház?

keresztény templom

keresztény gyülekezet

a keresztény közösség, mint szervezet

a pápai hatalom és intézményei

Mi az egyház alapegysége?

presbitérium

egyházmegye

gyülekezet

püspökség

Ki volt a püspök a kora-keresztény időkben?

nagyobb város egyházi vezetője

a gyülekezet vezetője

az egyház legmagasabb rangú vezetője

a presbiter segítője

Mi a hierarchia?

szigorú mellérendeltségi viszony az egyházban

egyeduralom az egyházban

szigorú alá-fölé rendeltségi viszony az egyházban

a pápa uralma az egyházban

Miért üldözték kezdetben a rómaiak a keresztényeket?

mert elutasították a császár istennek kijáró tiszteletét

mert elutasították a régi római vallást

veszélyesnek tartották tanításaikat

mert elutasították a zsidó vallást

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!