Szent István király államalapító munkája 997 - 1038

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Szent István király államalapító munkája 997 - 1038

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Milyen külpolitikára törekedett I. István?

célja, békében élni a szomszéd népekkel

célja, nyugat-európai kapcsolatok építése

célja, növelni az ország területét

célja. kiszolgálni a pápa hatalmi törekvéseit

Melyik állítás nem tartozik I. István politikusi sikereinek körébe?

megakadályozta a szabadok lesűllyedését

véglegesítette az életforma-váltást

európai normákat követő néppé tette a magyarságot

megváltoztatta a magyarok vallási-kulturális életét

Miért avatták szentté István királyt?

mert sokat imádkozott

mert kiszolgálta a pápa érdekeit

mert szelíd ember volt

mert kereszténnyé tette Magyarországot

Mi biztosította az egyház anyagi alapját István korában?

robot

ajándék

kilenced

tized

Ki a magyar egyházszervezet vezetője?

a pannonhalmi főapát

a pápa

a kalocsai érsek

az esztergomi érsek

Hol volt a bencések központja Magyarországon?

Veszprém

Győr

Esztergom

Pannonhalma

A törvény szerint mennyi templomot kellett építeni István idejében?

falunként 1-t

megyénként 10-t

10-t

10 falunként 1-t

Hány püspökség jött létre a 11. század végéig Magyarországon?

10

8

11

9

Mivel nem az egyház erősödését szolgálják István országában?

vármegyék

tized

törvénykönyvek

birtokadományok

Miért kellett Istvánnak harcolni a törzsfők ellen?

kevés adót fizettek

nem akartak állami vezetők lenni

nem törődtek semmivel

nem törődtek István királyi címével

Miben segített az egyház Istvánnak?

új gazdasági kultúra elterjesztése

lelki életének egyensúlyban tartásában

adószedés

hatalmának fő támasza volt

Miért kellett kereszténnyé tenni Magyarországot?

ez volt a béke feltétele az európai népekkel

István fanatikus hite miatt

István így akart európai politikussá válni

Géza kívánságát tartotta tiszteletben István

Ki nem volt István király ellenfele?

Koppány

Vajk

Gyula

Ajtony

Mi nem a nádorispán funkciója?

az egyházszervezet ellenőre

az ispánok felettese

a királyi udvar bírája

a király utáni második méltóság

Ki következett méltóságban a király után?

megyésispán

nádorispán

országbíró

kalocsai érsek

Mi nem az ispán feladata?

megyei szabadok érdekképviselete

helyi végrehajtó hatalom

megyei hadak vezetése

bíráskodás

Mi a vármegye a 11.században?

várak szövetsége

egy várhoz tartozó katonai egység

határvédelmi feladatot ellátó terület

egy királyi vár és a felügyelete alatt álló terület

Ki a vármegye vezetője?

nádor

várjobbágy

király

ispán

Mi adta a királyi hatalom alapját Szent István korában?

az egyházi támogatás

a külföldi keresztény lovagok

a beszedett adók

a királyi földbirtokok

Mi volt a szabadok legfőbb törekvése Szent István uralkodása idején??

elkerülni a kereszténnyé válást

elkerülni a lecsúszást, szolgává válást

meggazdagodni

minél több szabad földet foglalni

Mit jelent a szolga állapot a 11. században?

teljes, megalázó alávetettséget

birtokostól kapott földön dolgozott, terményhányad fejében

más földjén dolgozott - ingyen

a birtokos családhoz tartozó, azt kiszolgáló életformát

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!