Károly Róbert gazdasági reformjai

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Károly Róbert gazdasági reformjai

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Melyik királyi regálét nem érintették Károly Róbert reformjai?

adók

vámok

pénzverés

sómonopólium

Hagyományosan honnan származik a király legnagyobb jövedelme?

adók

vámok

pénzváltás

királyi birtok

Melyik nem regálé jövedelem?

kereskedelmi monopólium

birtokjövedelem

behozatali vám

kamara haszna

Mi a regálé?

a királyi főkegyúri jogon szedett jövedelem

a király összes bevétele

a kiályi birtokok bevétele

a királyi felségjogon szedett jövedelem

Mi történt a honorbirtokkal, ha a tisztségét elvesztette a báró?

a birtok egy részét örökíthette a fiára

megtarthatta a teljes birtokot

a birtok egy része visszaszállt a királyra

elveszett a birtok is

Mire kötelezte a királyt az Aranybulla támadó hadjárat esetén?

a rendi gyűlés engedélye nélkül nem háborúzhat

nemesek nélkül nem mehet háborúba

nemeseket csak saját költségén vihet az országon kívüli háborúba

egyházi engedély nélkül nem háborúzhat

Mi az új királyi hatalom alapja Károly Róbert uralkodása idején?

a bandériumok

az új bárók

a királyi városok gazdasági ereje

a visszaszerzett birtokok és várak

Mi kötelezte támadó hadjáratokra Károly Róbertet?

Aranybulla

koronázási eskü

semmi

a rendi jogosítványok

Mit jelent a honorbirtok kifejezés?

udvari tisztséggel együttjáró királyi birtok

honoráriumként adott királyi birtok

örök időkre szóló birtokadomány

egyházi tisztség mellé adott királyi birtok

Mit jelent a királyi monopólium?

a királyi jogok összességét

a királyi felséjogon szerzett jövedelmeket

a király kizárólagos gazdasági jogát egy áruval kapcsolatban

a király műhelyeinek egyeduralmát

Mi volt a Károly Róbert által bevezetett új vám neve?

negyvened

huszad

tized

harmincad

Melyik város elkerülése végett nyitottak új kereskedelmi utat a visegrádi királytalálkozót követően?

Velence

Prága

Bécs

Krakkó

Ki fizette a kapuadót?

a jobbágy portánként

a nemes portánként

a királyi város polgáronként

a jobbágy kéményenként

Miért kellett bevezetni a kapuadót?

a pénzrontás megszüntével csökkentek a bevételek

a pénzverés bérbe adása miatt csökkentek a bevételek

a pénzrontás miatt csökkentek a bevételek

a pénzváltás miatt csökkentek a bevételek

Melyik uralkodóház tagja volt Károly Róbert?

Valois

Anjou

Premysl

Habsburg

Mikor uralkodott Károly Róbert?

1302-1342

1302-1341

1301-1342

1301-1341

Melyik jelentős ellenfelét győzte le Károly Róbert Rozgonynál?

Aba család

Kán László

Kőszegi család

Csák Máté

Miért volt kénytelen növelni bevételeit Károly Róbert?

mert az Itáliában megszokott életszínvonalat akarta biztosítani családjának

mert a királyi hatalmat meg kellett erősíteni

mert a királyi birtokokat meg kellett váltani

mert ki kellett fizetni az új bárókat

Királyként, mi volt Károly Róbert legelső feladata?

a bárókat birtokadományokkal megnyerni

híveit megjutalmazni

új adókat kivetni

a tartományurak hatalmát megtörni

Honnan származott Károly Róbert?

Firenze

Róma

Velence

Nápoly

Hogyan ösztönözte a Károly Róbert a bányanyitást?

átengedte a bányabér harmadát a bányásznak

átengedte a bányabér harmadát a föld tulajdonosának

fizetett az új bányák után a bányásznak

kifizette a bányász helyett a bányabért

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!