Az athéni demokrácia

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Az athéni demokrácia

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Hogyan lehetett valaki az ókori Athénban a bíróság tagja?

kinevezéssel

sorsolással

születési alapon

választások útján

Hogyan lett valakiből sztratégosz?

a phülékből választották

a népgyűlésből kisorsolták

a phülékből kisorsolták

a népgyűlésből választották

Miért lehetett a sztratégoszt évente újraválasztani?

mert államérdek volt a jó hadvezér megtartása

mert nem akartak belső széthúzást

mert féltek a hadseregtől

mert hittek a sztratégoszok becsületességében

Mi volt a sztratégosz politikai szerepe a demokráciában?

felülbírálja a bírósági döntéseket

javaslatokat tesz a népgyűlésnek

személye folyamatosságot biztosít az állandóan változó tisztviselők közt

személye garantálja a békét

A cserépszavazás útján...

a korrupt tisztségviselőket megfosztották állampolgárságuktól

a "zsarnokgyanús" személyeket száműzték

a bírósági ítéleteket megváltoztatták

az árulókat halálra itélték

Mire szolgált a cserépszavazás?

vallási célokra

a nép véleményének megismerésére

a legjobb államférfiak megjutalmazására

a demokrácia védelmére

Mi az areioszpágosz szerepe?

ellenőrzés

tanácsadás

választások előkészítése

bűnüldözés

Mi a sztratégosz?

pénzügyekért felelős politikus

a polisz első számú vezetője

hadvezér

állami ellenőr

Ki volt a legjelentősebb sztatégosz?

Kimón

Szolón

Miltiádész

Periklész

Hány sztratégosz volt az ókori Athénban?

14

12

10

8

Periklész idején ért a demokrácia tetőpontjára Athénben...

mert nem volt belső széthúzás

mert a politikai jogok gyakorlásának lehetősége a legteljesebb volt

mert Athén megnyerte minden háborúját

mert a politikai jogok gyakorlásának lehetősége mindenkire kiterjedt

A napidíj hozzájárult a demokrácia későbbi válságához amennyiben...

elszegényítette az államot

kiszolgáltatta a szegényeket a gazdagoknak

megteremtette a korrupció lehetőségét

megteremtett egy befolyásolható tömeget

A demokráciát tökéletesíti a napidíj mert...

javít a szegények helyzetén

a politikai életben való részvételt ösztönzi

csökkenti a szociális különbségeket

növeli az állami tisztségviselők megbízhatóságát

Ki vezette be a napidíjat az ókori Athénben?

Szolón

Periklész

Kleiszthenész

Themisztoklész

Miért vezették be a napidíjat Athénben?

hogy a szegényebbeknek ne okozzon anyagi veszteséget politikai feladataik ellátása

hogy csökkenjenek a vagyoni különbségek

hogy befolyásolni lehessen a szavazások végeredményét

hogy a szegények szociális helyzetén javítsanak

Melyik társadalmi csoport nem a démosz része?

kézművesek

nagybirtokosok

kereskedők

parasztok

Mi a földrajzi jellegzetessége Görögországnak?

rossz kikötési lehetőségekkel bír

rendkívül tagolt és hosszú tengerparttal rendelkezik

földje jórészt sík vidék

nagy folyamok szelik át földjét

Melyik évben teljesítette ki a demokráciát Kleiszthenész?

Kr.e 510

Kr.e 504

Kr.e 508

Kr.e 506

Mi a jogképesség alapja a poliszban?

földdel kell rendelkezni

rabszolgával kell rendelkezni

családdal kell rendelkezni

magántulajdonnal kell rendelkezni

Milyen földrajzi okai voltak a poliszok kialakulásának?

földrajzi nyitottság

nagy terület

Közel-keleti kultúrközpontok közelsége

földrajzi széttagoltság

Milyen a széttagolt táj?

szigetek, félszigetek, hegyek-völgyek jellemzik

nehezen járható magashegységek jellemzik

sík

egyenes tengerpart jellemzi

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!