A filozófus Vörösmarty Mihály és a Csongor és Tünde

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

A filozófus Vörösmarty Mihály és a Csongor és Tünde

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Vörösmarty a(z) ... hármasát egységben szemléli.

ember-nemzet-univerzum

élet-halál-túlvilág

élet-szerelem-halál

Hogy hívják Vörösmarty első szerelmét?

Júlia

Laura

Anna

Etelka

Ki volt Vörösmarty felesége?

Vajda Julianna

Szendrey Júlia

Csajághy Laura

Mely szerzetesrendek játszottak szerepet Vörösmarty nevelésében? (2 helyes válasz!)

kapucinus

piarista

bencés

ferences

ciszterci

A Zalán futását az induló reformkor közvéleménye nemzeti drámának tekinti.

Igaz

Hamis

Mely családnál tanítóskodott Vörösmarty ifjon?

Vajda

Perczel

Rókássy

Hol született Vörösmarty?

a Tiszántúlon

a Felvidéken

a Duna-Tisza közén

a Dunántúlon

Vörösmarty felesége a költőnél 25 évvel fiatalabb.

Igaz

Hamis

Melyik művel robban be a közéletbe/irodalmi életbe Vörösmarty?

Csongor és Tünde

Gondolatok a könyvtárban

Zalán futása

A vén cigány

Mi vár Vörösmartyra a szabadságharc elbukása után?

irodalmi sikerek

kitüntetés

kivégzés

bujdosás

Melyik nem igaz Vörösmartyra?

Nem hisz a polgári átalakulás megvalósíthatóságában.

Részt vesz a Pesti Vigadó létrehozásában.

Az 1830-as években a magyar nemzeti ellenállás egyik kulcsfigurája.

A reformkori magyar közösség népvezérnek tekinti.

Vörösmarty lírájának feszítő ellentéte:

nemzetfelszabadító törekvés <-> a szabadságharc bukásától való félelem

vágy az örök életre <-> a halandóság felett érzett keserűség

boldogság iránti vágy <-> a vágy beteljesületlensége

törekvés a népvezetői szerep betöltésére <-> kételyek a szereppel kapcsolatban

Vörösmarty művészetének alapkérdései ma, a XXI. században is érvényesek.

Igaz

Hamis

Vörösmarty – igazi romantikus alkotó lévén – haláláig szilárdan hisz abban, hogy a társadalom, a világ jobbítható.

Igaz

Hamis

Vörösmarty kételyei, filozofikus töprengése jelenik meg az alábbi versekben: (3 helyes válasz!)

Csongor és Tünde

A Guttenberg-albumba

Gondolatok a könyvtárban

Emberek

Zalán futása

Melyik megalapításában nincs szerepe Vörösmartynak?

Pesti Magyar Színház

Nyugat

Athenaeum

Kisfaludy Társaság

Melyik áll Vörösmarty munkásságának középpontjában?

nemzeti felemelkedés felhajtó ereje és cél- és fejlődéselvűség tagadása

individualizmus kiteljesedésének kérdése

szabadságharc megszervezése

Kikkel alkotja Vörösmarty a „romantikus triászt”?

Kazinczyval és Kölcseyvel

Toldyval és Bajzával

Petőfivel és Arannyal

Toldyval és Petőfivel

Milyen műfajban íródott a Csongor és Tünde?

komédia

verses regény

drámai költemény

A Csongor és Tünde elsősorban olvasásra szánt alkotás.

Igaz

Hamis

Mi a Csongor és Tünde alapkérdése?

mi a boldogság?

mi a leggonoszabb a világon?

mi az élet értelme?

hogyan találhatunk örök életet?

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!