Kölcsey Ferenc és a reformkor; irodalmi vonulatok

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Kölcsey Ferenc és a reformkor; irodalmi vonulatok

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Milyen stílusok meghatározóak Kölcsey életművében?

klasszicizmus/rokokó

klasszicizmus/szentimentalizmus

rokokó/romantika

rokokó/szentimentalizmus

Kölcsey többek között Berzsenyihez írt emlékbeszédet.

Hamis

Igaz

Hol/miben hangzik el: „Jelszavaink valának…”?

Búcsú az országos rendektől

Parainesis

Himnusz

Mi Kölcsey érett költészetének eszmei központja?

önmaga megvalósítása

harc megszervezése a Habsburgok ellen

eszményi nemzeti közösség megvalósítása

Mely prózai műfajokban alkotott maradandót Kölcsey?

tanító célzatú mesék

regények

emlékbeszédek, értekezések

Melyik nem Kölcsey második alkotói korszakában született?

Huszt

Zrínyi éneke

Himnusz

Nemzeti hagyományok

Kölcsey második alkotói korszka az 1810-es és 1820-as évekre tehető.

Hamis

Igaz

Kölcsey első alkotói korszakára még nem jellemző...

az eszményi nemzeti közösség megvalósítására irányuló törekvés.

Kazinczy hatása.

a szentimentalizmus.

a klasszicizmus.

A szentimentalista Kölcsey egyik jellemzője a tökéletesség utáni vágy és annak tudata, hogy a tökéletesség nem érhető el.

Igaz

Hamis

Hány nagy korszakra osztható Kölcsey pályája?

3

4

2

Mi az élet fő célja Kölcsey Parainesis-e szerint?

a tett, az előremutató tevékenykedés

a haza szeretete

az egyéni műveltség

a hit

Kihez írja híres tanításait Kölcsey?

fiához, Kölcsey Kálmánhoz

unokaöccséhez, Kölcsey Kálmánhoz

unokájához, Kölcsey Kálmánhoz

Mi a „parainesis”?

útmutató a sikeres élethez

meghatározott személyhez erkölcsi célzattal írt tanítás

alapelvgyűjtemény

mindenkor megfontolandó jótanácsok gyűjteménye

Mely értéket helyezi Kölcsey a legmagasabbra a tanításában?

becsület

hazaszeretet

műveltség

isten- és emberszeretet

A Parainesis Kölcsey Kálmánhoz megmutatja, hogyan juthat előbbre az egyén a közösségén belül.

Hamis

Igaz

Melyik állítás nem igaz Kölcsey Parainesis-ére?

hangvétele bölcselkedő

azt tanítja, hogyan fordíthatja az ember a hasznára az általa felismert igazságokat

felszólító módban fogalmaz

központi gondolata az erény

Kölcsey szerint a közszereplő legfontosabb közösségformáló eszköze az ékesszólás.

Hamis

Igaz

Minek a metaforája Huszt?

a régi, elavult eszméké

Európáé

Magyarországé

a jövőt formálni képes értelmiségé

A Huszt arról szól, mit gondol Kölcsey...

a végvárak fontosságáról.

az anyagi javakról.

a reformkorról.

a művészi alkotói folyamatról.

A Huszt első négy sora egy tanításban kikristályosodó drámai jelenet.

Igaz

Hamis

„Implicit” jelentése:

ellentmondásos

egyértelműen megfogalmazott

bennefoglalt

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!