Kölcsey Ferenc és a reformkor; irodalmi vonulatok

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Kölcsey Ferenc és a reformkor; irodalmi vonulatok

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

Kölcsey szerint a közszereplő legfontosabb közösségformáló eszköze az ékesszólás.

Igaz

Hamis

Mi az élet fő célja Kölcsey Parainesis-e szerint?

a hit

az egyéni műveltség

a haza szeretete

a tett, az előremutató tevékenykedés

A Parainesis Kölcsey Kálmánhoz megmutatja, hogyan juthat előbbre az egyén a közösségén belül.

Hamis

Igaz

Melyik állítás nem igaz Kölcsey Parainesis-ére?

felszólító módban fogalmaz

azt tanítja, hogyan fordíthatja az ember a hasznára az általa felismert igazságokat

központi gondolata az erény

hangvétele bölcselkedő

Mely értéket helyezi Kölcsey a legmagasabbra a tanításában?

becsület

isten- és emberszeretet

hazaszeretet

műveltség

Mi a „parainesis”?

meghatározott személyhez erkölcsi célzattal írt tanítás

mindenkor megfontolandó jótanácsok gyűjteménye

útmutató a sikeres élethez

alapelvgyűjtemény

Kihez írja híres tanításait Kölcsey?

unokájához, Kölcsey Kálmánhoz

unokaöccséhez, Kölcsey Kálmánhoz

fiához, Kölcsey Kálmánhoz

Milyen versformájú a Huszt?

hexameter

disztichon

pentameter

A Huszt arról szól, mit gondol Kölcsey...

a művészi alkotói folyamatról.

a végvárak fontosságáról.

az anyagi javakról.

a reformkorról.

Folytasd: „Hass, alkoss,…”!

gyarapíts

haragíts

szabadíts

„Implicit” jelentése:

egyértelműen megfogalmazott

bennefoglalt

ellentmondásos

A Huszt első négy sora egy tanításban kikristályosodó drámai jelenet.

Hamis

Igaz

Milyen műfajban/formában íródott a „Huszt” c. vers?

eposz

elégia

epigramma

Minek a metaforája Huszt?

Európáé

Magyarországé

a régi, elavult eszméké

a jövőt formálni képes értelmiségé

Hány fő részből áll a Huszt c. vers?

4

3

2

Mi a Huszt c. vers szervezőereje?

a jelen és múlt ellentéte

a jövőbe vetett hit

a múlt dicsőségén érzett büszkeség

Milyen stílusok meghatározóak Kölcsey életművében?

klasszicizmus/szentimentalizmus

rokokó/szentimentalizmus

rokokó/romantika

klasszicizmus/rokokó

Kölcsey többek között Berzsenyihez írt emlékbeszédet.

Igaz

Hamis

Hol/miben hangzik el: „Jelszavaink valának…”?

Búcsú az országos rendektől

Himnusz

Parainesis

Kölcsey első alkotói korszakára még nem jellemző...

a szentimentalizmus.

a klasszicizmus.

az eszményi nemzeti közösség megvalósítására irányuló törekvés.

Kazinczy hatása.

Mi Kölcsey érett költészetének eszmei központja?

eszményi nemzeti közösség megvalósítása

harc megszervezése a Habsburgok ellen

önmaga megvalósítása

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!