Nemzetek romantikái, romantikus nemzetek – vessük össze!

Hatékonyabb a felkészülés, ha a teljes témakört egyben nézed!

Nemzetek romantikái, romantikus nemzetek – vessük össze!

Úgy érzed, megtanultad a témakört? Teszteld le!

A közép-európai romantikus költőket vallási elkötelezettségük miatt apostolnak is szokás nevezni.

Hamis

Igaz

Közép- és Kelet-Európában azért van szükség a nyelvújító törekvésekre,...

mert az irodalom és a tudományok modern eszmék szerinti műveléséhez az itt használt nyelveket fejleszteni kell.

mert a romantika által alkalmazott új verselési formák a régi nyelvhasználattal nem egyeztethetők össze.

mert a romantikus felfogás szerint időközönként minden nyelvnek meg kell újulnia.

Ki a magyar nyelvújítás vezéralakja?

Arany

Petőfi

Karinthy

Kazinczy

A „nemzeti költő” igazán csak Kelet- és Közép-Európában jellemző.

Hamis

Igaz

Ki az a vátesz?

megváltó

nemzeti hős

a nemzetet lelkesítő romantikus alkotó

Melyik nem jellemző a kelet-európai romantikus költőkre-írókra?

vátesz-szerep

a nemzeti függetlenedés céljának elősegítése

modernizációs törekvés

a fennáló hatalom támogatása

Mi jellemzi a kelet-közép-európai romantika hátterét?

modernizáció hiánya + nemzeti függés

társadalmi stabilizálódás

gazdasági növekedés

Melyik állítás igaz?

A romantika az emberek politikai egyenlőségét nem tartja megvalósíthatónak.

A romantika szerint az egyénnek ki kell törnie a társadalomból, csak így élhet teljes életet.

A romantika hisz a társadalmi fejlődésben.

Melyiknek nincs köze a romantikához?

szubjektivizmus

liberalizmus

individualizmus

kommunizmus

Bizonyos fokig a XIX. századi európai forradalmak és az ipari forradalom is a romantikus törekvések következménye.

Hamis

Igaz

Mikor fejti ki hatását a romantika?

XVIII. sz.

XVII-XVIII. sz.

XIX. sz.

Miből származik a romantika kifejezés?

Az angol Roman (római) szóból.

Románia nevéből.

A francia roman (regény) szóból.

Az angol romance (románc) szóból.

Kinek a találmánya a gőzgép?

James Watt

George Stephenson

Albert Einstein

John Kay

Mi a romantika meghatározó gondolatrendszere?

konstruktivizmus

liberalizmus

kommunizmus

Ki használta a romantika elnevezést a „klasszicizmustól eltérő” jelentésben?

Schlegel

Romanov

Zichy

Watt

Melyik francia mű bemutatásától számítjuk a francia romantikát?

La Martine: A tó

Victor Hugo: A királyasszony lovagja

Victor Hugo: Hernani

Ki nem tagja az angol romantika nagy nemzedékének?

Keats

Byron

Burns

Mi az a gótikus regény?

misztikus, irracionális témájú történet

a gótikus építészeti stílus díszletei között játszódó történet

emós újhullám az irodalomban

Mi a liberalizmus célja?

népek szabadsága

egyén szabadsága

több szabadság a gyári munkásoknak

szabadságjogok korlátozása

Kik a tavi költők?

az angol előromantika alkotói

az angol romantika második nemzedékének alkotói

az angol romantika első nemzedékének alkotói

A romantikus törekvés Franciaországban erősen átpolitizált.

Hamis

Igaz

Ha jók a válaszaid, az azt mutatja, figyelmesen megnézted a témakört, de ne feledd, feleléskor, vizsgán neked kell előadnod a tudásod!